تابع ()unset در php Archives | code-engineers.ir
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
code-engineers.ir

تابع ()unset در php

آموزش تابع ()unset در PHP با مثال

آموزش تابع ()unset در PHP با مثال

آموزش استفاده از تابع ()unset و کاربرد آن در PHP تابع ()unset برای از بین بردن مقداری که به یک متغیر داده شده به کار می رود . وقتی که تابع ()unset بر روی یک متغیر اعمال می شود ، مانند این است که آن متغیر ا اول وجود نداشته…