Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
code-engineers.ir

تابع در PHP

تابع ها در PHP

تابع ها در PHP

php functions تابع ها در PHP رو با یک مثال شروع میکنیم . فرض کنید شما قصد دارید برنامه ای بنویسید ، که در چند قسمت مختلف از این برنامه باید دو متغیر رو با هم جمع کنید ، و یک سری عملیات ثابت بر روی حاصل آن انجام دهید…