code-engineers.ir آموزش | introduction of microgrid

introduction of microgrid

دسته : آموزش - برق - زبان انگلیسی تاریخ انتشار : نویسنده : سید هادی محمدی

introduction

A micro grid is a platform that facilitates the integration of distributed generators (DG), energy storage system (ESS), and loads to ensure that power grid can supply sustainable, price-competitive and reliable electricity. micro grid can be classified as AC and DC types. DC micro grid have better short circuit protection and significantly improved efficiency.

معنی واژه ها در جدول زیر ارایه داده شده است. در صورت کنار هم قرار دادن کلمات می توان مفهوم پاراگراف را درک کرد.
 

پایه نصب - سکوplatform ریزشبکهmicro grid
انتگرال گیری - یکپارچگیintegrationآسان کردن - کمک کردنfacilitate
ذخیرهstorageژنراتور توزیع شدهdistributed generator
مطمین ساختنensureبارload
تهیه کردن - تامین کردنsupplyتوان - قدرتpower
قیمت رقابتیprice-competitiveپایداریsustainable
طبقه بندی شدهclassifiedقابلیت اطمینانreliable
مدارcircuitگونه نوع type
به طور قابل ملاحظهsignificantlyحفاظتprotection
راندمانefficiencyبهبود - ارتقاimprove

 

ترجمه

در مراجعه به بخش زبان انگلیسی با مطالعه هر پنج از مراحل یک بخش می توانید یک دانش اولیه جهت ترجمه متون موضوع مربوطه بدست آورید. که برای هر کدام کمتر از ۱۵ دقیقه وقت نیاز دارید.

در صورت تمایل موضوع های مورد نظر خود را در اخیتار ما بگذارید تا آموزش های ساده آن را در اختیارتان قرار دهیم.نظرات ، پیشنهادات و درخواست های خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید .

تاکنون 4 نظر ثبت شده است.