code-engineers.ir آموزش | آموزش تابع ()count_chars در PHP و کاربرد آن

آموزش تابع ()count_chars در PHP و کاربرد آن

دسته : آموزش - برنامه نویسی - زبان PHP تاریخ انتشار : نویسنده : سید هادی محمدی

آموزش استفاده از تابع ()count_chars و کاربرد آن در PHP

در این آموزش به چگونگی استفاده از تابع داخلی ()count_chars در رشته ( string ) های به کار رفته در برنامه نویسی PHP می پردازیم .منظور از تابع داخلی این است که تابع ()count_chars یک تابع از پیش ساخته شده در PHP می باشد و فقط شما باید آن را فراخوانی کنید .

آموزش PHP

 

قبل از توضیح این تابع به مثال توجه کنید .

مثال :

<?php
$str = "Hello World!";
echo count_chars($str,3);
?>

خروجی به صورت زیر است :

!HWdelor

 

نحوه استفاده از ()count_chars در PHP 

تابع ()count_chars دارای دو پارامتر می باشد که همان طور که قابل حدس زدن می باشد یکی از آن ها ورودی می باشد ، و پارامتر دیگر اختیاری می باشد که به صورت پیش فرض مقدار آن ۰ صفر می باشد .

نحوه به کار بردن این تابع به صورت زیر است :

count_chars(string,mode)
 • string$  : این پارامتر ضروری می باشد .
  • مقدار آن یک رشته ( string ) می باشد که کاربر به عنوان ورودی به تابع می دهد
 • mode$ : این پارامتر اختیاری می باشد .
  • از ۰ تا ۴ می توانید یک مقدار به این پارامتر بدهید .
  • به صورت پیش فرض مقدار آن ۰ می باشد .
   • ۰  : اگر این ارامتر مقدار ۰ بگیرد ، خروجی تابع به صورت آرایه می باشد .
   • ۱  :اگر این پارامتر مقدار ۱ بگیرد ، خروجی تابع به صورت  آرایه می باشد که نشان می دهد هر کاراکتر چند بار در string به کار رفته است .
   • ۲  : اگر این پارامتر مقدار ۲ بگیرد ،خروجی تابع به صورت  آرایه می باشد .
   • ۳  : اگر این پارامتر مقدار ۳ بگیرد ،خروجی تابع حاوی یک رشته از کاراکترهایی است که حداقل یک بار در string به رفته اند .
   • ۴  : اگر این پارامتر مقدار ۳ بگیرد ،خروجی تابع حاوی یک رشته از کاراکترهایی است که در string به کار نرفته اند .
  • توجه کنید خروجی ها به صورت کد اسکی (ASCII) می باشد .

 

خوب حالا با چند مثال ساده یه چگونگی کارکرد صحیح تابع ()count_chars پی می بریم .

<?php

$model = "MillieBobbyBrown!";
print_r(count_chars($model, 1));

خروجی این کد به صورت زیر می باشد :

Array
(
  [۳۳] => 1
  [۶۶] => 2
  [۷۷] => 1
  [۹۸] => 2
  [۱۰۱] => 1
  [۱۰۵] => 2
  [۱۰۸] => 2
  [۱۱۰] => 1
  [۱۱۱] => 2
  [۱۱۴] => 1
  [۱۱۹] => 1
  [۱۲۱] => 1
)

 

با قرار دادن مقدار ۱ برای پارامتر دومی ، همان طور که در بالا اشاره کردیم ، خروجی تابع  حاوی آرایه ای از کد های ASCII می باشد که نشان می دهد هر کد اسکی چند بار در string به کار برده شده است .

حال به مثال بعدی توجه کنید :

<?php

$str = "Friends Dont Lie!!";
$strArray = count_chars($str, 1);

foreach ($strArray as $key=>$value)
{
 echo "The character'".chr($key)."' was found $value time(s)". "\n";
}

خروجی به صورت زیر می باشد که با استفاده از تابع ()chr کد اسکی را به صورت utf-8 نشان می دهیم :

The character' ' was found 2 time(s)
The character'!' was found 2 time(s)
The character'D' was found 1 time(s)
The character'F' was found 1 time(s)
The character'L' was found 1 time(s)
The character'd' was found 1 time(s)
The character'e' was found 2 time(s)
The character'i' was found 2 time(s)
The character'n' was found 2 time(s)
The character'o' was found 1 time(s)
The character'r' was found 1 time(s)
The character's' was found 1 time(s)
The character't' was found 1 time(s)

 

مثالی دیگر از تابع ()count_chars  :

<?php

$string = "AppDividend"; 

// return_mode 1 
print_r(count_chars($string, 1)); 

// return_mode 3 
print_r(count_chars($string, 3));

// return_mode 4 
print_r(count_chars($string, 4));

خروجی :

Array
(
  [۶۵] => 1
  [۶۸] => 1
  [۱۰۰] => 2
  [۱۰۱] => 1
  [۱۰۵] => 2
  [۱۱۰] => 1
  [۱۱۲] => 2
  [۱۱۸] => 1
)
ADdeinpv


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcfghjklmoqrstuwxyz{|}~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

اطلاعات بیشتر در مورد تابع ()count_chars در سایت PHP.نظرات ، پیشنهادات و درخواست های خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید .